Sleeping cabins and spoilerscustom productionaccessoriesspare parts
sleeping cabins and spoilerscustom productionaccessoriesspare parts

Privacy Policy

The PONY AUTO trend s.r.o. personal data protection principles openly declare our will to comply with, control and enforce the requirements of data protection standards - particularly the GDPR Regulation, while developing values based on fairness, trust, transparency, openness, integrity and accountability.

Níže uvedené postupy uplatňujeme v souvislosti s veškerými nabízenými produkty a službami.

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR je společnost PONY AUTO trend s.r.o., IČO: 25355988 se sídlem Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme. Pro Vaše dotazy využijte e-mail pony@pony.cz.


Soukromí zákazníků bude vždy na prvním místě

Uvědomujeme si, jak důležité pro Vás je, jakým způsobem jsou využívány a sdílený Vaše osobní údaje a informace. Zpracování osobních údajů a informací realizujeme v nezbytném rozsahu v souladu se zásadou minimalizace údajů.

Tento dokument vymezuje základní informace o tom, s jakým typem dat, informací a osobních údajů pracujeme a jaká bezpečností opatření uplatňujeme, abychom je bezpečně uchránili.


Základní informace ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů

a) Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Předávání osobních údajů do zahraničí je vyloučeno.

b) Vaše osobní údaje zpracováváme samostatně, pro zpracování nevyužíváme služby jiného zpracovatele.

c) Veškeré osobní údaje zpracováváme na jednom místě s vysokým stupněm ochrany a zabezpečení.

d) V žádném případě nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů a neprovádíme rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování.


Zpracování Vašich osobních údajů

Informace a osobní údaje, které zpracováváme, závisí zejména na typu služby, kterou využíváte. Níže jsou uvedeny zákonné důvody pro zpracování, popis zpracovatelské činnosti, základní popis ochrany dat a Vašeho soukromí a informace o Vašich právech.
Zákonné důvody pro zpracování


Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro

a) plnění smlouvy – identifikace příjemce plnění, sjednání času/místa/způsobu plnění, informace nutné pro změnu obsahu smlouvy (čl. 7 písm. b) nařízení GDPR);

b) plnění našich zákonných povinností Společnosti – jsme účetní jednotka a daňový subjekt a z tohoto důvodu uchováváme objednávky/smlouvy/doklady/faktury, které mohou obsahovat Vaše osobní údaje (čl. 7 písm. c) nařízení GDPR);

c) naplnění našich oprávněných zájmů – zejména přímý marketing, snaha o zdokonalování poskytovaných služeb a rozvíjení podnikatelské činnosti (čl. 7 písm. f) nařízení GDPR).


Popis činnosti

V rámci své činnosti s Vámi jako zákazníky hodláme obchodně spolupracovat nebo již obchodně spolupracujeme. V souvislosti s obchodní spoluprací (dodávky/objednávky/servis apod.) dochází ke zpracování těchto údajů nebo údajů Vašich zástupců - kontaktních osob:
Jméno a příjmení;
Adresa;
IČ, DIČ;
Tel. číslo;
E-mailová adresa;

Osobní údaje můžete zároveň poskytnout ještě před uzavřením konkrétní smlouvy v tzv. předsmluvní fázi, kdy dochází k tvorbě nabídky a jejímu přijetí. Oslovujete nás telefonicky, kontaktním formulářem na naší webové stránce https://www.pony.cz nebo e-mailovou zprávou. Přijetí a zpracování těchto osobních údajů směřuje výhradně k usnadnění komunikace a uzavření smluvního vztahu.

Jsme provozovatelé E-shopu. Na tomto E-shopu si jako budoucí zákazníci vytváříte uživatelský účet, prostřednictvím kterého uzavíráte kupní smlouvu v souladu s našimi obchodními podmínkami. Přímý marketing jako náš oprávněný zájem využíváme pouze v případě, že to jako uživatel E-shopu při registraci odsouhlasíte. Jelikož zpracování Vašich osobních údajů je minimální a vždy ze zákonného důvodu, nevyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů. Při registraci uživatelského účtu, poskytujete tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení;
Adresa (Ulice, Město, PSČ);
Tel. číslo;
E-mailová adresa;


Nakládání s osobními údaji

Dokumenty obsahující Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našem obchodním a účetním oddělení. Tyto dokumenty slouží především pro účetní účely a pro plnění naších daňových povinností.

Vaše osobní údaje dále především užíváme k řádnému a včasnému plnění uzavřených smluv (usnadnění komunikace, rychlý kontakt, fakturace, odpovědnost za škodu apod.) a rovněž k naplnění našich oprávněných zájmů - pokračování v obchodní spolupráci nebo zvýšení kvality a úrovně stávajících služeb.

Osobní údaje z vyplněné v kontaktním formuláři nebo z vytvořeného E-shop účtu jsou automaticky přenášeny do našeho interního systému. Seznam všech zákazníků tvoří jednotnou databázi, která obsahuje pouze výše zmíněné kontaktní údaje. Přístup do těchto databází je omezený a zabezpečený.

Vytváříme taky samostatnou databázi dlužníků, ve které se mohou vyskytnout další osobní údaje, které souvisí např. se soudním vymáháním splnění povinnosti.

Nenakupujeme žádné externí databáze a nepředáváme své obchodní databáze třetím osobám. Zpracované osobní údaje jsou pravidelně aktualizovány.


Informace pro Vás

O rozsahu a účelu zpracování můžete být informováni doložkou ve smlouvě, v e-mailové zprávě, ústně při telefonické komunikaci nebo odkazem na tento dokument.

V případě, že oznámíte změnu relevantních osobních údajů, jsou tyto údaje v naší databázi bezodkladně změněny a nahrazované osobní údaje vymazány.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu:

a) trvání obchodní spolupráce nebo uplynutí promlčecí lhůty (minimálně po dobu 3 let)

b) plnění daňových povinností – úschova dokladů dle zákona o DPH (10 let)

c) závisí na Vaší vůli s námi dále spolupracovat a rozvíjet se (přímý marketing apod.)

Jako subjekty údajů ve smyslu nařízení GDPR máte dále zejména právo na:
Získání přístupu – subjekty údajů mohou kdykoliv správce požádat o sdělení zda a jaké jejich osobní údaje jsou ze strany správce zpracovávány. Pokud tomu tak je, mají subjekty údajů právo na přístup k těmto údajům.
Právo na opravu – pokud subjekty údajů zjistí, že jejich zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné nebo chybné, mohou požadovat o doplnění nebo opravu.

Právo na výmaz – v případě, že správce nemá žádný předpisem daný důvod pro zpracování osobních údajů subjektů údajů nebo nastane jiná situace dle čl. 17 Nařízení GDPR, můžou žádat správce o výmaz a ta je povinna jej bezodkladně provést.

Právo na omezení zpracování – subjekty údajů mohou správce žádat, aby zpracování jejich osobních údajů bylo prováděno v omezeném rozsahu, pokud nastane situace dle čl. 18 Nařízení GDPR.

Právo na přenositelnost údajů – subjekty údajů mají právo na strukturovaný, běžně používaný a strojově čitelný formát, ve kterém boudou zachyceny všechny osobní údaje. Tyto údaje pak subjekty údajů mohou předat jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – v případě, kdy správce zpracovává osobní údaje z důvodu svého oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR (např. přímý marketing) mají subjekty údajů právo vnést námitku proti takovému zpracování. Správce může pokračovat ve zpracování v daném případě pouze tehdy, pokud prokáže závažný zájem.

Právo na stížnost – subjekty údajů, mohou podat stížnost na porušení správce k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234665111, web www.uoou.cz a to v případě, kdy dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy.


Ochrana a zabezpečení

Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a u nás uchovaná data v souladu s osvědčenými postupy pro ochranu informací. Neustále vylepšujeme a přijímáme nejmodernější technická, fyzická a administrativní ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací, dat a shromažďovaných informací před jejich neoprávněným zneužitím.

Naše centrum je chráněno proti vstupu neoprávněných subjektů. Nepřetržitý dohled nad fyzickým přístupem obstarávají pracovníci technické podpory, kteří proaktivně řeší jakýkoliv neoprávněný zásah. Přístup je tedy možný pouze po důkladné autorizaci.

Mezi další bezpečnostní prvky našeho centra patří ………………………………


Cookies

Využíváním našich internetových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies. O využití cookies vás při návštěvě stránky informuje samostatný panel.

Takzvané cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě internetových stránek odeslány do prohlížeče uživatele. Cookies nám pomáhají zaznamenat údaje o vaší návštěvě našich stránek.

Používáme typ cookies, které vyprší po ukončení vaší prohlížecí relace, a také typ cookies, které mají stanovené datum vypršení.

Cookies nám umožňují rozlišit uživatele pomocí arbitrárně přiřazených ID čísel a sledovat tak počet návštěvníků na stránce, řídit rychlost jejich požadavků na server a zaznamenávat údaje o stavu jejich návštěvy, odkud konkrétně na naši stránku přišli, o stavu jejich relace a také o tom, kdy návštěva skončí. Tyto údaje jsou určené pro provozování a vylepšování našich služeb, sdílíme je pouze s našimi partnery působícími v oblasti analýz, inzerce a sociálních sítí.

Ve většině prohlížečů, kterými k našim stránkám přistupujete, je možnost soubory cookies spravovat. Tato možnost může být omezená v mobilních prohlížečích. O podrobnostech se informujte v nápovědě vašeho prohlížeče.
Privacy Policy
© 2021 PONY AUTO Trend s.r.o.
 | 
web by Stanovskýmarketing.cz
Top